บรรยากาศร่วม2

สิงหาคม

409.95
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (NOAA)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา กันยายน 5, 2019