บรรยากาศร่วม2

ธันวาคม

413.95
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (Scripps UCSD)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา มกราคม 6, 2021