บรรยากาศร่วม2

ธันวาคม 2018

409.23
ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

Mauna Loa Observatory ฮาวาย (ดีบุก-UCSD)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา มกราคม 4, 2019