บรรยากาศร่วม2

ธันวาคม

411.85
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (Scripps)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา มกราคม 2, 2020