บรรยากาศร่วม2

มิถุนายน

413.93
ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

หอดูดาว Mauna Loa, ฮาวาย (NOAA)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา กรกฎาคม 8 2019