บรรยากาศร่วม2

กุมภาพันธ์ 2019

411.75
ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

หอดูดาว loa ภูเขาไฟฮาวาย (NOAA-ESRL)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา มีนาคม 5, 2019