บรรยากาศร่วม2

มีนาคม

417.64
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (NOAA GML)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา เมษายน 7, 2021