บรรยากาศร่วม2

เมษายน 2019

413.52
ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

Mauna Loa Observatory ฮาวาย (ดีบุก)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา 3 พฤษภาคม 2019